ข้อมูล eBook

ชื่อ: ชุดฝึกทักษะอ่านคล่องเขียนคล่อง หนูอยากเป็นนักเขียน

สำนักพิมพ์: เบ็นพับลิชชิ่ง

หมวดหลัก: หนังสือเด็ก-นิทาน

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

นำเสนอเกมภาษา แบบฝึกและแบบทดสอบภาษาไทยเรื่องการเขียนคำคล้องจองและร้อยกรองที่เน้นกิจกรรมสนุกเพื่อพัฒนากระบวนการคิด